TRANSTEUS

S.L.

+34 937421910

Transport de contenidors marítims. Port de Barcelona

Serveis

La nostra flota

Oferim serveis gràcies a una gran flota de porta-contenidors, preparats per a contenidors de 20 ', 30', 40 ', 45' i flat racks i Open Top amb extra-mesures

Transport especial

Vehicles preparats per transportar matèries perilloses (ADR-IMO) i també equipats amb generador d'electricitat per a la connexió de contenidors sota temperatura controlada durant el transport

Per Europa

Transteus disposa d'autorització per a efectuar transports, no només en el territori espanyol, sinó que també disposa de Llicència Comunitària per al transport a tots els països de la CEE


Seguretat i vigilància

Pel que fa a la seguretat, destacar que tots els camions pernocten a aparcaments privats amb vigilància. A més, totes les mercaderies que viatgen en els camions de Transteus estan cobertes per una assegurança que inclou la responsabilitat civil limitada

Seguiment GPS a temps real

Tota la flota sense excepció, disposa de localització i seguiment per GPS en temps real. Els clients que desitgin fer el "tracking" d'un transport en concret, poden sol·licitar un PIN per al seguiment del seu contenidor durant tot el temps en què es trobi sobre camió i naturalment en temps real

Transport d'altres materials

Així mateix disposa d'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya per al transport de residus sòlids (com la ferralla), residus d'origen vegetal (com olis usats) i també per als productes d'origen animal no aptes per al consum humà (SANDACH) del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya